ควรรู้ไว้ กฎหมายทวงหนี้ ออกใหม่

แบ่งปัน

วันที่ 23 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกຽຽมการกำกับการทวงถามหนี้ เ รื่ อ ง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ ห้ามทวงเกินวันละ 1 ครั้ง มีผลบังคับใช้ 90 วันหลังการประกาศ คือ 21 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

หนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ 2558 คือ หนี้สินเชื่อ, หนี้การพนัการพนัњ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย, หนี้จากการค้า

ข้อห้ามทวงหนี้ เช่น

1 ห้ามทวงกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้

2 ห้ามระบุเรื่องทวงถามหนี้บนซองจดหมายและเอกสารที่ส่งถึงลูกหนี้
3 ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง

4 ห้ามใช้วาจาดูหมิ่นลูกหนี้

5 ห้ามทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการกระทำของศาล หรือเจ้าหน้าที่รัฐ

6 ห้ามทำให้เข้าใจผิดว่าจะถูกดำเนินคดี หรืออายัดเงินเดือน
ทวงหนี้ได้ใน จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น. และ วันหยุดราชการ 08.00-18.00 น. ถ้าติดต่อเวลานี้ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กຽຽมการกำหนด

ฝ่ายผู้ทวงหนี้ถ้าฝ่าฝืน คณะกຽຽมการที่ตั้งขึ้นสามารถสั่งระงับได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท / หรือฝ่าฝืนมีโทษจำ คุ ก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ขอบคุณ https://thaimarketing.in.th